Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania

Jezus Chrystus do św. Faustyny powiedział:

 „Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia mojego, zawsze spływa na twoją duszę moja krew i woda, która wyszła z serca mojego, i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej, zanurzaj się cała w moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności mojej nie ma granic. Strumienie mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska moja odwraca się od nich do dusz pokornych”.

 „Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną”.

 „Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy”  Ps 103

 

  Warunki dobrej spowiedzi

             W ewangeliach czytamy, że Jezus sam odpuszczał ludziom grzechy. A po zmartwychwstaniu nakazał apostołom, aby i oni w Jego imieniu odpuszczali grzechy. Sakrament spowiedzi ustanowił Jezus Chrystus w słowach: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 19-23).

            Spowiedź jest to spotkanie z Miłosiernym Bogiem, który przebacza grzesznikowi wszystkie grzechy, jeżeli szczerze je wyznaje i żałuje. Czyni to Bóg za pośrednictwem księdza. Bóg udziela w tym sakramencie następujących łask: łaski odpuszczenia grzechów, uświęcenia, umocnienia na dobrej drodze życia, łaski uzdrowienia wewnętrznego, daru radości, pokoju, mocy do pokonywania zła i pokus itd. Po dobrze odprawionej spowiedzi Jezus Chrystus zaprasza nas, abyśmy jednoczyli się z nim poprzez przyjęcie Komunii św. Jest to największy dar, w którym Bóg jeszcze bardziej nas uświęca, umacnia i uzdrawia. Mając na sumieniu grzechy lekkie można przyjąć Komunię św.

            Grzechy są popełniane: myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Rozróżniamy grzechy lekkie i ciężkie. Grzechy ciężkie (śmiertelne) są czynione świadomie, dobrowolnie i dotyczą sprawy poważnej, tzw. materii ciężkiej, np. kradzież większej sumy pieniędzy, droższej rzeczy, poważna kłótnia z wyzwiskami, bicie kogoś, przemoc psychiczna, upicie się, zażycie narkotyku, kłamstwo które wyrządziło komuś większe szkody, opuszczenie mszy św. w niedziele lub święto nakazane z własnej winy, oglądanie materiałów erotycznych z zaciekawieniem i czerpaniem z tego przyjemności, wiara w horoskopy, wróżby i wiele innych. Grzechy lekkie są też czynione świadomie i dobrowolnie, ale dotyczą materii lekkiej, np. drobna kradzież (kilka cukierków), kłamstwo w błahej sprawie, które nie wyrządziło nikomu szkody lub szkodę małą, odrzucona krótka myśl nieczysta itp. Grzechem lekkim może być również nieświadomie lub/i niedobrowolnie złamanie jakiegoś przykazania w materii ciężkiej. Ale tego typu sytuacje zdarzają się rzadziej.

            Jeśli ktoś popełni grzech ciężki (śmiertelny) to traci stan łaski uświęcającej, popada pod władzę diabła, a na wypadek nagłej śmierci naraża się na utratę zbawienia. Dlatego ze spowiedzią nie można zwlekać. Bez dobrej spowiedzi nie będzie też prawdziwej przemiany życia. Aby owocny i ważny był ten sakrament należy wypełnić wszystkie warunki dobrej spowiedzi.

 I. Rachunek sumienia.

            Należy zapytać się: kiedy ostatni raz byłem u ważnej spowiedzi? czy wypełniłem zadaną pokutę? Jeżeli nie, należy odprawić ją jak najszybciej. Nie powinno się przystępować do kolejnej spowiedzi bez odprawienia pokuty. Jeżeli przystępuję do kolejnej spowiedzi bez odprawienia pokuty jest to lekceważenie sakramentu Bożego miłosierdzia. Pokutę powinno się odprawiać po spowiedzi - jak najszybciej – a nie przed następną.

            Poznanie popełnionych grzechów, szczególnie ciężkich, także co do ilości (choćby w przybliżeniu). Należy uczynić rachunek sumienia przed każdą spowiedzią, rozpoczynając od modlitwy do Ducha Św., prosząc o Jego światło w poznaniu grzechów. Jeżeli ktoś lekceważy rachunek sumienia, naraża się na spowiedź świętokradzką – jeżeli nie pozna grzechów ciężkich i nie wyzna ich na spowiedzi.

            Osoby przystępujące rzadko do spowiedzi powinny rachunek sumienia czynić na podstawie: „Rachunków sumienia” znajdujących się w książeczkach do nabożeństwa, a nie tylko z „głowy” – w myślach przypominając sobie popełnione grzechy. Dobrze jest robić rachunek sumienia na podstawie „Dekalogu”, „Grzechów głównych”, warto pamiętać też o „Przykazaniach kościelnych”. Osoby spowiadające się systematycznie przynajmniej kilka razy w roku powinny czynić go na podstawie „Rachunku sumienia”. Jeżeli tego nie czynimy, nie dotykamy wielu dziedzin naszego życia i  można wtedy z własnego zaniedbania nie rozpoznać grzechu. Czyniąc rachunek sumienia „z głowy”, przypominamy sobie zazwyczaj tylko grzechy, które najczęściej popełniamy i te, które znamy.  Jeśli ktoś odbywa spowiedź generalną, z długiego okresu to lepiej grzechy wypisać na kartce.

II. Żal za grzechy. Najlepiej jak potrafię przepraszam Boga za popełnione grzechy, którymi Go  obraziłem. Na Bożą miłość odpowiedziałem nieposłuszeństwem – brakiem miłości. Powinniśmy żałować nie ze względu na karę, ale na odrzucenie Jego łask. 

III. Mocne postanowienie poprawy. Często niewiele zmienia się nasze życie po spowiedzi – nawet jeżeli czynimy to systematycznie, bo brakuje konsekwencji i konkretnych postanowień. Powiedzenie, że poprawię się lub będę lepszy może niewiele znaczyć. Powinniśmy poznać nasze najważniejsze grzechy, ich przyczyny i wady, i od nich zacząć pracę nad sobą. Wyznacza się konkretne zadania jak będę walczył z danym grzechem i wadą. Od razu nie podejmujemy pracy nad wszystkimi wadami i grzechami, ale pojedynczo.

IV. Szczera spowiedź. Powinniśmy szczerze wyznać popełnione grzechy: Grzechy ciężkie również co do ilości (przynajmniej w przybliżeniu) – nie chodzi o ciekawość spowiednika, ale aby on poznał obecną sytuację w jakiej jest grzesznik, i aby mógł dać odpowiednią naukę. Wyznawanie grzechów lekkich nie jest konieczne do ważności spowiedzi, ale warto to czynić, bo pomaga nam w przemianie życia i otwiera na Boże miłosierdzie. Jeżeli, ktoś świadomie i dobrowolnie zataja grzechy ciężkie naraża się na spowiedź świętokradzką, nieważną. Można to czynić przez: nie wyznanie grzechu, kłamanie na pytanie księdza odnośnie grzechu ciężkiego czy się go popełniło; mówienie nie wprost, z intencją, aby ksiądz nie zrozumiał; mówienie specjalnie ciszej lub niewyraźnie, aby spowiednik nie usłyszał. Jeśli ktoś zapomni wyznać grzech, to spowiedź jest ważna, ale zapomniany grzech na spowiedzi należy wyznać na spowiedzi następnej. Spowiednika obowiązuje ścisła tajemnica odnośnie wyznanych grzechów. Nikt nie może księdza zwolnić z tej tajemnicy. Tajemnica spowiedzi jest ustanowiona dla dobra penitenta, aby mógł szczerze bez obawy ujawnienia wyznać wszystkie, nawet najcięższe swoje grzechy.

V. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Zadośćuczynienie Bogu polega na odprawieniu zadanej przez księdza pokuty, staraniu się wynagrodzić dobrem za obrazę Boga i starać się, aby więcej Boga nie obrażać. Zadośćuczynienie bliźniemu polega na naprawieniu zła, krzywdy zadanej przez mój grzech w każdej dziedzinie. W zależności jakie szkody się wyrządziło zadośćuczynieniem może być przeproszenie kogoś, odwołanie kłamstw, oddanie rzeczy skradzionej, kupienie nowej, wynagrodzenie za poniesione straty itp.

             Aby sakrament pojednania owocował w naszym życiu należy systematycznie do niego przystępować – minimum kilka razy w roku. Zaleca się spowiedź co miesiąc. A na pewno wcześniej jeśli popełni się grzech ciężki. Jeżeli w twoim życiu była spowiedź nieważna (świadome zatajenie grzechu ciężkiego), to wszystkie pozostałe spowiedzi też są nieważne, świętokradzkie. Należy więc wrócić do ostatniej ważnie odprawionej spowiedzi i wyznać grzechy z całego tego okresu.

            Jeśli ktoś znajduje się w sytuacji zagrożenia utraty życia, np. po wypadku, a ma świadomość, że ma na sumieniu grzech ciężki to należy wzbudzić mocny żal za grzechy i prosić Boga o przebaczenie.

 RACHUNEK SUMIENIA   

Rozróżniamy grzechy lekkie i ciężkie (śmiertelne).

Grzechy ciężkie (śmiertelne) są czynione świadomie, dobrowolnie i dotyczy to sprawy poważnej, tzw. materii wielkiej (mw ).

"zg"  - oznacza, że ten grzech jest także grzechem zgorszenia, rozumianym w sensie popularnym jako zły przykład, powodujący oburzenie lub zachętę do zła, a dla źle czyniących jest niebezpiecznym umocnieniem. Wielkość zgorszenia zależy od osoby, jej godności, sprawowanej funkcji, pozycji społecznej itp.

PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE   Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

     1. Nie modliłem się w ogóle, albo rzadko ( mw )
     2. Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary (jakich?).
     3. Zaparłem się wiary (zg)* - (mw).
     4. Publicznie krytykowałem prawdy wiary (zg) - (mw).
     5. Wstydziłem się swojej wiary.
     6. Nie starałem się o pogłębienie swojej wiedzy religijnej przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek religijnych itp.
     7. Nie ufałem Bogu, np. w grzechowych utrapieniach...
     8. Narzekałem na Pana Boga, np. w niepowodzeniach (zg).
     9. Poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu...
     10. Wierzyłem w zabobony, wróżby czy horoskopy. Uczestniczyłem w praktykach okultystycznych (np. spirytyzm, czary). Nosiłem i wierzyłem w moc talizmanów, amuletów
     11. Znieważyłem osoby duchowne, miejsca i rzeczy poświęcone, np. kościoły, cmentarze, krzyże, obrazy itp. (zg).
     12. Przeszkadzałem drugim w spełnianiu praktyk religijnych, np. w rodzinie, w środowisku pracy...
     13. Ceniłem pieniądz, wygody, przyjemności, sport... itp. bardziej niż sprawy Boże i zbawienie własnej duszy...
     14. Narażałem się na utratę wiary przez złe widowiska, filmy, książki, programy telewizyjne, towarzystwo, słuchanie muzyki z elementami satanizmu (metalowa) itp.
     15. Należałem lub należę do organizacji ateistycznej, sekty (zg) - (mw).
     16. Zapierałem się Boga lub Go zwalczałem (zg) - (mw).
     17. Odwodziłem innych od Boga...
     18. Występowałem przeciw nauce Bożej lub nauce Kościoła (zg) - (mw).
     19. Dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem…                                       
     20. Byłem uwikłany w obce religie i praktyki związane z obcymi religiami (np. joga) (mw)
     21. Szukałem mocy, energii w sobie w kosmosie (np. w ramach sztuki walki )                           
     22. Stosowałem metody uzdrowicielstwa magiczno-spirytystycznego (bioenergoterapia, reiki, i inne magiczno-spirytystyczne metody)
     23. Stosowałem wahadełka (stawianie pytań i czekanie na ruch w. to kontaktowanie się z złym duchem); stosowałem odpromienniki itp.                                                       

DRUGIE PRZYKAZANIE BOŻE     Nie będziesz, brał imienia Pana Boga Twego nadaremno

     1. Wymawiałem imiona Świętych lub imię Boże - bez uszanowania, bez potrzeby, w żartach, w gniewie, z przyzwyczajenia...
     2. Bluźniłem przeciw Bogu lub Świętym (zg) - (mw)...
     3. Nie dotrzymywałem przysięgi albo ślubu złożonego Bogu (mw).
     4. Przysięgałem niepotrzebnie lub złożyłem fałszywą lub niemoralną przysięgę. Czy naprawiłem wyrządzoną przez to krzywdę? (mw).
     5. Przyjąłem po świętokradzku Sakramenty święte - które? (mw).
     6. Przeklinałem kogoś w myślach lub publicznie (zg).
     7. Rozmawiałem o sprawach religijnych lekceważąco...
     8. Wstydziłem się chrześcijańskiego pozdrowienia lub zewnętrznych gestów religijnych, jak znak krzyża świętego, przyklęknięcia, zdjęcie czapki przed kościołem lub krzyżem... itp. (zg).
     9. Nosiłem lub noszę symbole religijne (dewocjonalia) jako ozdobę, maskotkę lub fetysz - a nie jako zewnętrzny wyraz wiary...
     10. Używałem słów z Pisma Świętego dla żartów, dla obrony grzesznych interesów, dla poparcia błędnej nauki...    

TRZECIE PRZYKAZANIE BOŻE   Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

     1. Opuściłem z własnej winy Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane (zg) - (mw).
     2. Spóźniłem się na Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane.
     3. We Mszy świętej nie brałem czynnego udziału.
     4. Przeszkadzałem innym w skupieniu w czasie Mszy świętej.
     5. Pracowałem w niedzielę lub w inne święto bez koniecznej potrzeby (zg).
     6. Znieważyłem Dzień Pański przez pijaństwo lub udział w grzesznych zabawach i rozrywkach (zg).

     UWAGA! Każdy grzech popełniony przeciw pierwszym trzem przykazaniom Bożym, godzi bezpośrednio w "przykazanie miłości Boga", które brzmi: "Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i ze wszystkich sił swoich".

     Każdy grzech popełniony przeciw przykazaniom Bożym od czwartego do dziesiątego godzi pośrednio w "przykazanie miłości Boga", a bezpośrednio w "przykazanie miłości bliźniego", które brzmi: "Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego".

CZWARTE PRZYKAZANIE BOŻE Czcij ojca twego i matkę twoją

     1. Nie okazywałem swoim rodzicom miłości i szacunku...
     2. Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłem się z nimi, obmawiałem ich, biłem ich, wstydziłem się swoich rodziców...
     3. Nie starałem się pomóc rodzicom...
     4. Nie byłem posłuszny rodzicom, nauczycielom, wychowawcom...
     5. Nie modliłem się za rodziców...

     Obowiązki rodziców

     6. Nie dbałem o moralne i religijne wyrobienie i wychowanie dzieci (modlitwa, Msza święta w niedziele i święta, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie Sakramentów świętych... itp.).
     7. Nie starałem się o współpracę z duszpasterzem w katechizacji dzieci...
     8. Nie dawałem dzieciom dobrego przykładu w wypełnianiu obowiązków religijnych, w pracy zawodowej, we współżyciu z sąsiadami...
     9. Nie poświęcałem dzieciom czasu, nie interesowałem się ich problemami życiowymi...
     10. Nie dbałem o ich wykształcenie, utrzymanie i odpoczynek...
     11. Nie starałem się ich kochać i traktować jednakowo...
     12. Byłem niesprawiedliwy w karaniu.
     13. Rozpieszczałem swoje dzieci przez spełnianie wszystkich ich zachcianek, np. w oglądaniu telewizji...
     14. Nie starałem się o wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego, rozmowy religijne oraz o znak wiary w mieszkaniu (krzyż, obrazy religijne)...
     15. Byłem obojętny na to, z kim się moje dziecko przyjaźni...
     16. Nie wymagałem od dzieci odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli, ludzi starszych i dla każdego człowieka...
     17. Krytykowałem w obecności dzieci duchowieństwo (zg).
     18. Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując konflikty...
     19. Nie wypełniałem obowiązków wobec chrześniaka...

     Obowiązki małżonków

     20. Nie kochałem szczerze męża/żony.
     21. Nie troszczyłem się o zdrowie współmałżonka.
     22. Nie poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawienie współmałżonka.
     23. Ukrywaliśmy przed sobą ważne sprawy.
     24. Utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, gniew itp.
     25. Rozjątrzaliśmy niezgodę, opowiadając innym, co nas dzieli...
     26. Nie dochowałem wierności małżeńskiej (mw).
     27. Unikaliśmy potomstwa w sposób grzeszny (mw).
     28. Ograniczaliśmy liczbę dzieci dla własnej wygody.
     29. Nasz dom nie jest wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego.

     Obowiązki względem Ojczyzny

     30. Nie szukałem szczerze dobra mojego Kraju...
     31. Nie spełniałem solidnie swoich obowiązków zawodowych...
     32. Nie dałem dobrego przykładu współpracownikom...
     33. Szerzyłem zło w środowisku pracy przez: przekleństwa, wulgarne słowa, używanie alkoholu, obmowy...
     34. Patrzyłem przez palce na zło, aby mieć spokój.
     35. Zmuszałem podwładnych do pracy ponad siły.
     36. Niedobrze żyłem lub żyję z kolegami w pracy...
     37. Dawałem niesprawiedliwą zapłatę...
     38. Pomijałem pracowników w awansie.

PIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE    Nie zabijaj

     Wszelka krzywda: fizyczna, psychiczna czy moralna, wyrządzona pośrednio lub bezpośrednio, sobie lub bliźniemu - godzi w piąte przykazanie Boże.

     1.Szkodziłem sobie na zdrowiu, np. przez nadmiar jedzenia. palenia tytoniu, picia alkoholu, przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku...
     2. Usiłowałem popełnić samobójstwo (mw).
     3. Życzyłem sobie lub bliźniemu śmierci.
     4. Lekkomyślnie narażałem swoje zdrowie i życie...
     5. Zabiłem człowieka, może nie narodzonego (mw).
     6. Stosowałem środki wczesnoporonne (mechaniczne lub chemiczne) lub namawiałem do tego (mw).
     7. Zachęcałem, namawiałem lub zmuszałem do przerwania ciąży (zg) - (mw).
     8. Żywię do bliźnich nienawiść lub niechęć...
     9. Pobiłem lub pokaleczyłem kogoś...
     10. Gorszyłem bliźnich swoim postępowaniem...
     11. Szkodziłem bliźniemu (w jaki sposób?).
     12. Namawiałem do grzechu (jakiego?).
     13. Prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwym.
     14. Lekceważyłem przepisy bezpieczeństwa na drodze lub przy pracy...
     15. Nie traktowałem środowiska naturalnego jako dzieła Bożego...
     16. Niszczyłem moje naturalne otoczenie lub nie przestrzegałem obowiązujących przepisów odnośnie do ochrony        środowiska naturalnego...
     17. Znęcałem się nad zwierzętami...
     18. Gardziłem drugim człowiekiem...
     19. Wyśmiewałem się z bliźniego, przezywałem go...
     20. Nie modliłem się za osobistych wrogów i prześladowców...
     21. Nie przebaczyłem komuś w swoim sercu...
     22. Nie ratowałem bliźniego w zagrożeniu, odmówiłem mu pomocy...
     23. Nie panowałem nad swoimi złymi skłonnościami, np. do gniewu, chciwości, zmysłowości, zazdrości... itp.
     24. Bawiłem się cudzym kosztem...
     25. Przyczyniłem się do rozwoju nałogu u siebie lub u innych (zg).
     26. Zadawałem świadomie cierpienia fizyczne, psychiczne lub moralne...
     27. Niszczyłem przyjaźń między ludźmi...
     28. Zaniedbuję swój rozwój intelektualny, moralny, religijny, fizyczny, umysłowy, psychiczny...
     29. Przebywałem w złym towarzystwie...

 

SZÓSTE PRZYKAZANIE BOŻE    Nie cudzołóż

     1. Nie miałem należytego poszanowania dla ciała i jego sił rozrodczych...
     2. Miałem upodobanie w myślach nieskromnych (mw).
     3. Pragnąłem widzieć nieskromne sceny
     4. Podniecałem się do grzechu nieczystego przez lekturę, fantazję, filmy, widowiska, pornografię... itp. (mw)...
     5. Popełniłem grzechy nieczyste ze sobą (masturbacja)- (mw).
     6. Popełniłem grzechy nieczyste z inną osobą (mw, zg)       
     7. Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy (zg) - (mw).
     8. Nie odsunąłem od siebie okazji do grzechów nieczystych. np. podejrzane osoby, obrazki porno, książki, zdjęcia, filmy, programy telewizyjne...
     9. Przekazywałem innym złe książki, filmy, obrazki porno... itp. (zg) - (mw).
     10. Nie przestrzegałem rozumnej wstydliwości w ubiorze, zachowaniu, gestach ...
     11. Nadużywałem praw małżeńskich (stosunki przerywane, środki poronne, antykoncepcyjne...) (mw).
     12. Nie starałem się poznać etycznych metod kierowania płodnością...
     13. Nie szanowałem w małżeństwie czasowej niemożności współżycia...
     14. Nie uświadamiałem stopniowo swoich dzieci w dziedzinie seksualnej...
     15. Stwarzałem sytuacje rozbudzające pożądanie (zg) - (mw).
     16. Podglądałem życie seksualne innych...
     17. Wciągałem w przeżycia seksualne osoby nieletnie (zg) - (mw).
     18. Obnażałem się publicznie dla podniecenia innych (zg) - (mw).
     19. Spowodowałem zwlekanie z rodzeniem dzieci z urojonych przyczyn.
     20. Podejmowałem współżycie seksualne w małżeństwie w stanie nietrzeźwym (mw).
     21. Planowałem i zmierzałem do rozwodu (mw).
     22. Rozwiodłem się, i byłem winny lub współwinny tej sytuacji (zg) - (mw).
     23. Wszedłem po rozwodzie w następny związek małżeński (cywilny) (zg) - (mw).

     UWAGA! Każdy grzech przeciw szóstemu i dziewiątemu przykazaniu Bożemu popełniony w obecności innej osoby jest równocześnie grzechem zgorszenia, zwłaszcza popełniony w obecności dziecka.

SIÓDME PRZYKAZANIE BOŻE     Nie kradnij

     1.Przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz (prywatną, społeczną).
     2.Przywłaszczyłem sobie owoce cudzej pracy lub zasługi innych...
     3.Zabierałem innym czas, każąc na siebie czekać...
     4.Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie umowy lub ustalonych terminów...
     5.Zatrzymałem rzecz znalezioną lub pożyczoną...
     6.Nie oddałem długu w terminie albo w ogóle nie oddałem...
     7.Rzecz skradzioną kupiłem albo sprzedałem...
     8.Dałem się przekupić przez dawanie albo branie łapówek...
     9.Zniszczyłem cudzą własność...
     10. Nie dopilnowałem rzeczy będących własnością wspólną, społeczną...
     11. Oszukałem bliźniego w handlu...
     12. Oszukiwałem przy transakcjach...      
13. Nie wynagrodziłem krzywd ani przed Spowiedzią świętą ani potem..                                                                                           14. Urządziłem się materialnie cudzym kosztem...
15. Nie wynagradzałem sprawiedliwie za pracę...
16. Przywiązywałem się zbytnio do rzeczy materialnych...
17. Byłem nieoszczędny, a skąpy wobec potrzebujących...
18. Marnowałem talenty swoje i innych (np. wykładowca nie przygotowany prowadzi lekcję)...
19. Zabierałem innym bezmyślnie czas...
 20. Wykorzystywałem czas pracy lub środki służbowe dla celów prywatnych...
 

Uwaga! Wszelka szkoda wyrządzona bliźniemu musi być naprawiona przed Spowiedzią świętą, albo w jak najkrótszym czasie po niej, ponieważ inaczej Spowiedź święta może być świętokradzka.

ÓSME PRZYKAZANIE   Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

     1. Kłamałem i kłamię z przyzwyczajenia...
     2. Posądzałem lekkomyślnie...
     3. Bez potrzeby mówiłem o wadach lub grzechach bliźnich (obmowy)...
     4. Oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe, złe rzeczy...
     5. Byłem obłudny wobec bliźniego...
     6. Nie naprawiłem krzywd spowodowanych moim kłamstwem...
     7. Nie zachowałem powierzonej mi tajemnicy albo sekretów...
     8. Nie zachowałem tajemnicy zawodowej (np. lekarz, pielęgniarka)...
     9. Nie dotrzymałem słowa, obietnic...
     10. Osądzałem bliźnich...
     11. Pozywałem do sądu z błahych powodów...
     12. Stawałem po stronie nieprawdy (np. dla korzyści) (zg)...
     13. Byłem wścibski, podsłuchiwałem, podglądałem...
     14. Zwalałem winę na bliźniego...
     15. Doniosłem fałszywie lub fałszywie zeznawałem...
     16. Mówiłem bezmyślnie, głupio (gadulstwo)...
     17. Fałszowałem dokumenty...
     18. Zmuszałem kogoś do przyjęcia poglądów sprzecznych z jego przekonaniami...

 

DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE       Nie pożądaj żony bliźniego twego

1. Pożądałem seksualnie w myślach drugiej osoby.

2. Rozmyślałem, fantazjowałem grzesznie nt innej osoby

DZIESIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE     Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego

1. Byłem chciwy, zachłanny nowych rzeczy …
2. Zazdrościłem innym posiadanych rzeczy, stanowiska, talentów, darów Bożych itp
3. Byłem nieumiarkowany w potrzebach posiadania różnych rzeczy, rozwoju kariery…

…..

W rachunku sum. należy uwzględnić Siedem grzechów głównych pycha (wywyższanie się, gardzenie innymi ludźmi), chciwość, nieczystość (dotyczą sfery erotycznej, seksualnej), zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,          gniew, lenistwo 

Wydarzenia

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

Ostatnio dodane...

Dobra Nowina

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Czwartek 2021-09-16, Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
    Łk 7,36-50Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u Jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą». Na to Jezus rzekł do niego: «Szymonie, mam ci coś do powiedzenia». On rzekł: «Powiedz, Nauczycielu». «Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował?» Szymon odpowiedział: «Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował». On zaś mu rzekł: «Słusznie osądziłeś». Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: «Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem; a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje». Do niej zaś rzekł: «Odpuszczone są twoje grzechy». Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: «Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?» On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju».

Join now and claim william hill bonus - wbetting.co.uk